پس از انتخاب روش پرداخت توسط فیش مبلغ سفارش را به شماره کارت:

9479 2791 9973 6037

به نام ایمان کریمی واریز نمایید.

پس از پرداخت وجه سفارش شماره سفارش، مبلغ واریزی، شماره پیگیری، تاریخ واریز را به شماره 09014610727 پیامک کنید